OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | srt.15 [arhiva] [ online: 1][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
JAVNI NATJEČAJ - PROČELNIK/PROČELNICA JUO
19.2.2021
Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Oprisavci – 1. izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


                    grb
       REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA OPRISAVCI
        OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2178/14-02-21-1
Oprisavci, 19. veljače 2021. godine


Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Oprisavci raspisuje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Oprisavci – 1. izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke s najmanje 1 godinom radnog iskustva
 • sveučilišni prvostupnik društvene ili tehničke struke, odnosno stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ako se na natječaj ne javi magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost
 • vještine nošenja sa stresom i emocionalna inteligencija
 • vještine upravljanja vremenom

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na oglas mogu se javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.
U službu po ovom javnom natječaju prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javni natječaj, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Oprisavci (https://www.opcina-oprisavci.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Oprisavci bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno (VŠS) od najmanje 5 godina.
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)
– dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično).

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Oprisavci kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19) je: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.  

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih Novina, na adresu: Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Oprisavci na neodređeno vrijeme«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

                                                                                              
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević

Opis poslova i podaci o plaći pročelnika JUOPomoć roditeljima novorođene djece - Javni poziv
12.2.2021
JAVNI POZIV roditeljima novorođene djece

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 11. siječnja 2021. godine

JAVNI POZIV
RODITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se roditelji novorođene djece, koji imaju prebivalište na području općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za djecu rođenu u 2021. godini.

       Pravo na financijsku pomoć ostvaruje se podnošenjem propisanog zahtjeva uz obvezno prilaganje dokumenata kako je navedeno u članku 5. Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu.

       Iznos financijske potpore iznosi 2.500 kuna za prvo dijete, 4.000 kuna za drugo i 6.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete uz uvjet da se zahtjev za isplatom podnese do prve godine starosti djeteta.

Preuzimanje: zahtjev | izjava o boravištu | odlukaBEZ STRUJE
12.2.2021
Obavijest kupcima električne energije
       Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana  15.2.2021. PONEDJELJAK bez električne energije biti će kupci u naselju OPRISAVCI i to:

 • Trg svetog Križa,
 • Savska do kbr. 33 i  56,
 • Hrvatskih branitelja do kbr. 8 i
 • Hrvatskih velikana do kbr. 27 i 18 u planiranom vremenu od 8:30 do 9:00 sati

NAPOMENA: U slučaju ranijeg završetka radova, očekuje se ponovno uključenje napajanja prije navedenog termina, a slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi će biti odgođeni!

HEP ODS d.o.o.
Elektra Slavonski Brod


BEZ STRUJE
8.2.2021
Obavijest kupcima električne energije
       Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana  10.2.2021. SRIJEDA bez električne energije biti će kupci u naselju OPRISAVCI i to:

 • Savska ulica od kbr. 35 do kbr. 139 i od 58 do kbr. 138 u planiranom vremenu od 9:00 do 9:30 sati, te
 • Savska ulica od kbr. 140 do 186 i od kbr. 141 do 249 u planiranom vremenu od 10:00 do 10:15 sati.

NAPOMENA: U slučaju ranijeg završetka radova, očekuje se ponovno uključenje napajanja prije navedenog termina, a slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi će biti odgođeni!

HEP ODS d.o.o.
Elektra Slavonski Brod


JAVNI NATJEČAJ - KULTURA
27.1.2021
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2021. godinu

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 i 138/20 ), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18, 12/18 i 38/20) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 27. siječnja 2021. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2021. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 130.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 40.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom javnog natječaja.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 26. veljače 2021. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2021. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


JAVNI NATJEČAJ - SPORT
27.1.2021
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2021. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 i 138/20), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18, 12/18 i 38/20) Općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 27. siječnja 2021. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2021. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 225.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 100.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr

 

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 26. veljače 2021. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 35212 GARČIN, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2021. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
26.1.2021
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       2.2.2021.


 

OBAVIJEST

         Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u UTORAK 2.2.2020. godine.OPREZ!
25.01.2021
Obavijest iz MUP-a


       Poštovani, izvješćujemo vas kako je policija u posljednje vrijeme zaprimila više prijava građana koji su na svoje adrese elektroničke pošte zaprimili sumnjive poruke elektroničke pošte u kojim ih nepoznate osobe ucjenjuju navodeći kako su na njihova računala ili mobilne telefone instalirali zloćudne računalne programe (malware) putem kojih su ostvarili pristup njihovim osobnim podacima te ih traže iznos od 1500 EUR u bitcoinima (BTC) kako navedene podatke ne bi javno objavili.

       Molimo građane da ne odgovaraju na takve poruke, te da ažuriraju lozinke za pristup elektroničkoj pošti.

      Savjetujemo građanima da nikome ne daju svoje korisničke podatke i lozinke niti ih upisuju na sumnjivim internetskim stranicama. Ukoliko su to učinili, potrebno je odmah promijeniti lozinku koja se odnosi na određeni korisnički račun. Ukoliko identičnu lozinku koriste i za druge korisničke račune i internetske usluge, potrebno je odmah promijeniti i te lozinke.
 
           Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti, možete pronaći na internetskim stranicama policije i na YouTube kanalu MUP-a.

Link je: https://mup.gov.hr/vijesti/savjeti-gradjanima-ne-odgovarajte-na-razne-oblike-internetskih-prijevara/286802


POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRPOLJE


HUMANITARNA AKCIJA
5.1.2021
Pomozimo pogođenima potresom     

Poštovani mještani općine Oprisavci,
dana 9. i 10. siječnja (subota i nedjelja) organizirat će se drugi krug prikupljanja donacija stradalima u potresu. Akcije će se održati u svim selima naše općine:

 • Trnjanski Kuti - škola, od 8 do 13 sati
 • Poljanci - društveni dom, od 8 do 13 sati
 • Svilaj - katehetski centar, od 8 do 13 sati
 • Stružani i Zoljani - prostorije NK SLOGA, od 8 do 13 sati
 • Prnjavor - društveni dom, od 8 do 13 sati
 • Novi Grad - škola, od 8 do 13 sati
 • Oprisavci - društveni dom (velika sala), od 8 do 17 sati

       Prikupljamo:

 • Higijenu za djecu – pelene, vlažne maramice
 • Higijena za odrasle – ulošci, ručnici
 • Hrana za djecu – sve namijenjeno djeci
 • Hrana za odrasle – dvopek, tost, konzervirana hrana
 • Deterdženti, Sredstva za pranje rublja
 • Hrana za životinje – pse, mačke
 • Pribor za jelo
 • Kabanice, gumene čizme, kape, rukavice

       Kontakt osobe:

              Novi Grad – Igor Elmauer, 091 955 5519
              Prnjavor – Mijo Uremović, 098 183 5099
              Svilaj – Željka Čorapović, 098 161 5845
              Stružani, Zoljani – Goran Majić, 091 788 1276
              Oprisavci – Marta Vukovarac, 091 535 7324
              Poljanci – Barbara Skorupski, 099 885 1736
              Trnjanski Kuti – Martina Vuksanović, 091 952 8240OPĆINA OPRISAVCI
Pomoć studentima - Javni poziv
5.1.2021
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 2. siječnja 2021. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2020./2021.

       Pravo na pomoć imaju: redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2020/2021. za razdoblje od 01. listopada 2020. do 15. srpnja 2021. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva (koji možete ispuniti na računalu) uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci.

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: PDF zahtjev koji možete ispuniti na računalu (PDF preuzmite na računalo prije ispunjavanja)

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE DO 31. SIJEČNJA 2021. GODINE!   HUMANITARNA AKCIJA
29.12.2020
Pomozimo pogođenima potresom      Pozivamo sve koji su u mogućnosti pomoći stanovništvu Siska, Petrinje, Gline i okolnih naselja da sutra - SRIJEDA 30.12.2020. godine u vremenu od od 8 do 17 sati u prostor društvenog doma u Oprisavcima (nova sala), Trg Svetog Križa 1, donesu higijenske potrepštine, obuću, odjeću i hranu koja nije pokvarljiva, a koja će se proslijediti u područje pogođeno potresom.

     Molimo Vas da ovu obavijest proslijedite što većem broju ljudi da bi akcija prikupljanja imala što veći odaziv! Unaprijed hvala svima koji će se odazvati ovom humanitarnom činu.


OPĆINA OPRISAVCI
Čestitka
23.12.2020


PROPUSNICE
21.12.2020
Kontakt podaci vezano za propusnice


       Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
(odluka od 18. prosinca 2020. - na snazi od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.)


>>>    P R O P U S N I C E    <<<


       e-pošta za upite i informacije: propusnice@rdd.gov.hr
       besplatni telefon za upite i informacije: 0800 80 90
       internet adresa za podnošenje zahtjeva za propusnicu: https://epropusnice.gov.hr/
       e-pošta Ravnateljstva civilne zaštite: propusnica@civilna-zastita.hr
       e-pošta Stožera CZ Brodsko-posavske županije: propusnice@bpz.hr
       Stožer CZ Brodsko-posavske županije (od 8 do 22 sata): 099 4858 545 | 099 4858 547
Odvoz otpada
21.12.2020
Vanredni raspored odvoza optpada


        Obavještavamo mještane naselja u kojima se odvoz otpada obavlja petkom, da na Božić i Novu godinu, odnosno 25.12.2020. i 1.1.2021. neće biti prikupljanja i odvoza otpada. Odvoz će se obaviti u ponedjeljak 28.12.2020. i u subotu 2.1.2021. godine.Odluka o odabiru kandidatkinja- ZAŽELI
26.11.2020


OBAVIJEST - PROGRAM PREDŠKOLE
23.11.2020
Program predškole

       

P O Z I V


ZA UPIS DJECE S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI
U PROGRAM PREDŠKOLE 2020./2021.g.

Upis djece u program predškole vršit će se u Općini Oprisavci
od 24.11.2020. do 30.11. 2020.

Upisi se vrše za djecu rođenu od 1.4.2014. do 31.3.2015. godine

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti:

 • Presliku osobne iskaznice oba  roditelja,
 • OIB djeteta,
 • Presliku rodnog lista djetetaZAŽELI - POMOĆ U KUĆI
6.11.2020
JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „ZAŽELI NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI“


       Obavještavamo zainteresirane osobe da je raspisan natječaj za zapošljavanje žena u okviru projekta ZAŽELI na području općine Oprisavci.

Natječaj možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poveznici ispod ovog teksta, a rok za podnošenje prijava je do 14. studenog.

Natječaj za zapošljavanje na stranicama HZZ


       


PRORAČUN 2021.
30.10.2020
Javni poziv

JAVNI POZIV

Poštovani stanovnici Općine OPRISAVCI

Iskoristite priliku i sudjelujte u kreiranju

PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU

NAVEDITE ŠTO SMATRATE PRIORITETNIM, A DA JE U NAŠOJ NADLEŽNOSTI,
ŠTO TREBA IZGRADITI ILI UREDITI TIJEKOM 2021. GODINE
NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI.

Svoje prijedloge možete dostaviti najkasnije do 14. studenog 2020. godine:

 • u Jedinstveni upravni odjel Općine OPRISAVCI  – osobno
  ili putem pošte na adresu: Općina Oprisavci, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci, ili
 • na e-mail: opcina-oprisavcI@sb.t-com.hr

Obrazac za dostavu prijedlogaOPREZ!
4.9.2020
Dobili ste e-mail od "Ministarstva zdravlja"? Budite jako oprezni! Hakeri se lažno predstavljaju!
Popis poljoprivrede 2020.
4.9.2020
Popis poljoprivrede
Dodjela potpora za junice
14.8.2020
Javni poziv

      - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

Dokumentacija za preuzimanje:

      - obrazac prijave
      - izjava o korištenju potpora
      - izjava o poreznom statusu

      Jedinični iznos potpore male vrijednosti za uzgoj junica ne može biti veći od 800,00 kuna po grlu, a utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- preslike računa prihvatljivih troškova (ako se kupovala junica);
- dokaz o plaćenom računu za junicu;
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate;
- izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti;
- presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om i
- izjava o poreznom statusu (tko nije u sustavu PDV-a)

      Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod
(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu - NE OTVARATI)

Upravni odjela za gospodarstvo i poljoprivredu
Dejan Jurić, savjetnik


Obavijest
14.8.2020
Obavijest poljoprivrednicima

      Mreža sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja  za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će se odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja odvoziti isključivo od tvrtki: Agroavant, Agro-Chem-Maks, Agroteks, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroScience), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monasnto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

21.08.2020.
GUNDINCI, RURIS D.O.O, ZAGREBAČKA 146 , OD 9:00 DO 13:00

31.08.2020.
NOVA KAPELA, STOČNA PIJACA, OD 9.:30 DO12:30

Mara Maglić dipl.ing.
e-mail mara.maglic@mps.hr
Obavijest
13.8.2020
Dezinsekcija      Obaviještavamo mještane općine Oprisavci da će tvrtka Eco Energy d.o.o. provoditi larvicidni tretman komaraca na području općine Oprisavci dana 17.8.2020.

      Tretman će se provoditi preparatom Dimilin, djelatna tvar je Diflubenzuron 2%.ČESTITKA
4.8.2020
Dan pobjede
NABAVA ŠKOLSKE OPREME
24.7.2020
Nabava školske opreme za školsku godinu 2020/2021

       Obavještavamo roditelje učenika Osnovne škole Stjepan Radić - Oprisavci da će Općina Oprisavci u dolazećoj školskoj godini osigurati odnosno financirati nabavu radnih bilježnica, mapa i kutija za tehnički odgoj i fiziku, te da roditeljima ostaje obveza nabave bilježnica, pribora za likovni i ostalog pribora za školu poput geografskog i povijesnog atlasa.

       Učenici prvog razreda na poklon će dobiti kutiju za likovni sa svim potrebnim priborom.PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM RH
08.07.2020
JAVNI UVID U PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA PZRH OO


REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18)
objavljuje se

OBAVIJEST

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG  1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

       Općina Oprisavci izlaže na JAVNI UVID prijedlog 1. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Program).
       Uvid u prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa raspolaganja PZRH OO može se izvršiti u vremenu od srijede 8. srpnja, do četvrtka 23. srpnja 2020. godine u sjedištu Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16 u Oprisavcima.

       Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid i dati prigovore na prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Oprisavci za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.

PREUZIMANJE: dokumentacija i pregledne karte | OBRAZAC - PRIGOVOR | prijedlog Odluke 1. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine OprisavciOPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo KovačevićTRANSPARENTNOST PRORAČUNA- OCJENA 5
7.7.2020
Transparentnost proračuna Općine Oprisavci

       

         Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica.

         OPĆINA OPRISAVCI JE OCJENJENA OCJENOM  5

         Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, objavljena je interaktivna karta koja prikazuje stanje u svakoj županiji i jedinici lokalne samouprave.JAVNI NATJEČAJ
29.6.2020
Javni natječaj

       

            Na temelju članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18.) i Odluke Općinskog vijeća o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Oprisavci od 19. lipnja 2020.g. (KLASA: 023-05/20-01/6, URBROJ: 2178/14-01-20-1) Općinsko vijeće Općine Oprisavci raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RUŠENJE NEKRETNINA I OTKUP GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 

 • Raspisuje se natječaj za rušenje nekretnina i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Oprisavci i to:

r.br.

k.č.br.

k.o.

OPIS/ katnost

Početna cijena naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala

1.

352/2

NOVI GRAD

DRUŠTVENI DOM, prizemlje

2.000,00 kn

2.

311

STRUŽANI

KUĆA, prizemlje

1.000,00 kn

3.

199,200/1

SVILAJ

MLJEKARA i  POMOĆNE ZGRADE, prizemlje

1.500,00 kn

 • U cijenu početne naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala uračunata je: usluga rušenja, ukupan građevinski materijal, odvoz građevinskog materijala i uređenje gradilišta sukladno uputama naručitelja.  Općina Oprisavci  ne osigurava deponiju za odvoz  građevinskog materijala koji je predmet ovog Javnog natječaja. Natjecatelj je obvezan rušenje izvršiti sukladno uputama naručitelja.
 • Trajanje ugovora (izvršenje) je 60 radnih dana.
 • Natjecatelji su u roku za dostavu ponuda obvezni pregledati nekretninu koja je predmet ovog natječaja, uz obveznu najavu u tajništvo Općine Oprisavci  koja će izdati potvrdu  o obilasku lokacije a koja je obvezni dio ponude natjecatelja. Ponuda koja ne sadrži navedenu  potvrđenu  i ovjerenu izjavu, smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.
 • Natjecatelji su obvezni u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne naknade za koji se natječu u korist Proračuna Općine Oprisavci  na IBAN broj: HR9823400091830300001. model: HR 68, poziv na broj 7706- OIB uplatitelja. Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratit u roku od 30 dana nakon što Općinsko vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon donošenja odluke Općinskog vijeća o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja gubi pravo na povrat jamčevine.
 • Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja  sadrži najvišu ponuđenu visinu naknade.
 •  Natjecatelji koji budu najpovoljniji a imaju nepodmirene obveze prema Općini  Oprisavci neće se utvrditi kao najpovoljniji.
 •  Ponuda za natječaj mora sadržavati:
 •  pun naziv fizičke  ili pravne osobe koja se natječe, OIB i točnu adresu,
 •  redni broj nekretnine u natječaju te opis nekretnine za koju se podnosi ponuda,
 •  ponuđeni iznos naknade za svaku nekretninu pojedinačno,
 •  dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 •  broj žiro-računa natjecatelja,IBAN, na koji će mu se, ukoliko ne bude izabran,vratiti    jamčevina,
 • presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba,
 • presliku osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta ako je ponuditelj fizička osoba,
 • ovjerena i potvrđena izjava o obilasku lokacije,
 • potvrdu Općine da nema dospjele nepodmirene obveze prema proračunu Općine Oprisavci

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 • Pisane ponude za natječaj dostavljaju se na adresu Općine Oprisavci  s naznakom: 'PONUDA ZA NATJEČAJ- NE OTVARATI- RUŠENJE NEKRETNINA '' , putem pošte ili osobno predajom, na adresu: Općina Oprisavci, Trg Sv. Križa 16, 35213 Oprisavci. Nepravovremene, otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima natječaja  Povjerenstvo će odbaciti Zaključkom.
 •  Rok za dostavu ponuda iznosi 10 dana od dana objave u dnevnom glasilu „Večernji list“  zaključno s danom 08.07.2020. g. u 14:00 sati. Natječaj je otvoren od dana objave i traje do isteka roka za dostavu ponuda.
 •  Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 08.07.2020. g. (srijeda) u 14:00 sati u  vijećnici Općine Oprisavci. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati istom.
 •  Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće  po prijedlogu Povjerenstva. Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.
 •  Najpovoljniji ponuditelj obvezan je potpisati ugovor s Općinom Oprisavci u roku od 30 dana, od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te neće imati pravo na povrat jamčevine.  Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana od potpisa ugovora Općini Oprisavci dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 20%  vrijednosti za koji je sklopljen ugovor.
 • Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Oprisavci ili pozivom na broj telefona:  035/227-501 u radnom vremenu Općine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 372-01/20-01/01                                              
URBROJ: 2178/14-02-20-1

Oprisavci, 28. lipnja 2020.g.POSAO
3.6.2020
Prijavi se za popisivača

ROK ZA PRIJAVU PRODUŽEN JE DO 24. LIPNJA 2020.

Pašnjak GAJNA - natječaj za zakup
10.06.2020
Pašnjak GAJNA - natječaj za zakup


       Obavještavamo zainteresirane žitelje općine Oprisavci da je u tijeku javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra - PAŠNJAK GAJNA k.č.br. 1928/2 dio u k.o OPRISAVCI, i k.č.br. 68/1 dio u k.o. POLJANCI, na vremensko razdoblje od 5. godina.

Krajnji rok za zaprimanje ponuda je
23. lipanj 2020. godine (utorak) do 10:00 sati.

Opširnije (tekst natječaja, obrazac prijave i drugo) na
stranicama Hrvatskih voda - poveznica

       


Tretiranje komaraca
4.6.2020
Obavijest o provedbi larvicidnog tretmana komaraca u Općini Oprisavci
REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
26.5.2020
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       4.6.2020.


 

OBAVIJEST

         Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u ČETVRTAK 4. lipnja 2020. godine.Prirodna nepogoda - MRAZ
19.05.2020
Proglašena prirodna nepogoda za 2 grada i 16 općina u Brodsko-posavskoj županiji


       19. svibnja 2020. Župan Brodsko-posavske županije Dražen Marušić proglasio je prirodnu nepogodu za 2 grada i 16 općina s područja Brodsko-posavske županije nastalu u razdoblju od 28. do 29. ožujka, te od 1. do 2. travnja 2020. godine, uzrokovanu mrazom koji je na navedenom području nanio velike štete na višegodišnjim nasadima (voćnjaci, vinogradi) te na povrtlarskim kulturama na otvorenom.

       OPŠIRNIJE - ODLUKA


       Rok za podnošenje prijava je do srijede, 27. svibnja 2020. godine.

       Prijave se podnose NA ISPUNJENOM OBRASCU u prostorijama Općine Oprisavci poštujući trenutno važeće epidemiološke mjere socijalne distance a posebno na način da se ukoliko postoji red na predaju zahtjeva, ne ulazi u zgradu Općine nego da se sačeka ispred ulaza u zgradu. Za prijavu štete potrebno je ponijeti prijavni obrazac (za poticaj) te popunjen zahtjev.


Popuštanje mjera COVID-19
11.5.2020
Ukidanje propusnica

       11.05.2020. na snagu je stupila Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, odnosno županije u kojoj osoba ima prebivalište. Time je građanima RH koji nemaju izrečenu mjeru samoizolacije omogućeno nesmetano kretanje na teritoriju RH bez propusnica.

       Sve odluke Stožera civilne zaštite RH možete pročitati na ovoj poveznici.


       Reciklažno dvorište Oprisavci s radom nastavlja 11. svibnja, te će isto za otkup ambalaže raditi 2 dana u tjednu i to ponedjeljak i utorak od 07 do 15 sati.


       Također napominjemo da su unatoč popuštanju mjera okupljanja zbog Korona virusa i dalje pridržavate svih uputa te držite socijalnu distancu prilikom ulaska u dvorište. Isto tako vas molimo za strpljenje što se tiče otkupa ambalaže jer s obzirom da neko vrijeme nismo vršili otkup došlo je do gomilanja većeg broja povratne ambalaže.

       Stoga savjetujemo da povratnu ambalažu donosite u manjim količinama, te s unaprijed poskidanim čepovima kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva.ČESTITKA
30.4.2020
1. svibanj - Međunarodni praznik rada
ČESTITKA
12.4.2020
Sretan i blagoslovljen Uskrs!Stožer CZ RH: Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH
23.3.2020
Stožer CZ RH: Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH


I.


S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa koronavirusa, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.


Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f.  putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, 
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.


Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere: 
 • socijalnog distanciranja
 • nezadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke. 
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: 
 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i 
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite
IV.


Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke. 

Cijela Odluka dostupna je na ovoj poveznici.


Stožer CZ RH: STROGE ZABRANE ZADRŽAVANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA!
21.3.2020
Stožer CZ RH - ODLUKE


ZABRANA OKUPLJANJA NA IGRALIŠTIMA I DJEČJIM IGRALIŠTIMA
Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH do daljnjeg se zabranjuje korištenje dječjih igrališta, sportskih terena i igrališta za rekreaciju. Molimo sve stanovnike Općine Oprisavci da se pridržavaju navedenog!


KORONAVIRUS.HR
17.3.2020
Službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu...


Hrvatski zavod za javno zdravstvo
17.3.2020
KORONAVIRUS

Stožer CZ BPŽ: Preporuča se odgoda odnosno otkazivanje svih javnih okupljanja
11.3.2020
PREPORUKA: odgodite sve javne skupove

Hrvatski zavod za javno zdravstvo COVID-19
5.3.2020
OPREZ!
5.3.2020


IZGRADNJA ŠUMSKIH CESTA
20.2.2020

OBAVIJEST
O PROVEDBI PROJEKTA – Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zapadne trnjanske šume“

     Općina Oprisavci je dana 21. prosinca 2017. godine podnijela Zahtjev za potporu za Podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku  infrastrukturu«.

     Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva za potporu, provedene javne nabave i odabira izvođača radova utvrđeno je da Općina Oprisavci udovoljava svim propisanim uvjetima te joj je 11. veljače 2020. godine izdana Odluka o dodjeli sredstava (KLASA: 440-12/17-04-03-03/0006, URBROJ: 343-1501/17-20-017).
Projekt za koji su dodijeljena sredstva predviđa rekonstrukciju dva postojećeg traktorskog puta/vlake u šumske ceste ukupne dužine 2.461 metara. Traktorski putevi koji su predviđeni za rekonstrukciju nalaze se na području katastarskih općina Oprisavci i Trnjanski Kuti.. Vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi temeljem Odluke o dodjeli sredstava) iznosi 2.618.164,19 kuna.

     Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom, omogućiti će se bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara), također povećati će se općekorisne funkcije šuma, otvoriti će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika uz dugoročne ekonomske koristi.

     Neposredni rezultat provedbe projekta je uređenje šumske infrastrukture, odnosno izgrađene šumske cesta „Oprisavci“ i „Trnjanski Kuti“ ukupne dužine od 2.461 metara.

     Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije, s udjelom sufinanciranja 85% EU i 15% RH u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.
OPREZ - VIRUS "Koronavirus"
4.2.2020


POZIV
29.1.2020


OBAVIJEST
24.1.2020
Obavijest matičnog ureda


PROSTORNI PLAN UREĐENJA
22.1.2020
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (KLASA: 023-05/18-01/42, URBROJ: 2178/14-01-18-1; objava: "Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije broj 24/18)


Pokladno jahanje
22.1.2020
KONJOGOJSKA UDRUGA „SLAVONIJA“ POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO 10. PO REDU

POKLADNO JAHANJE
U OPRISAVCIMA


U NEDJELJU, 9. VELJAČE 2020. GODINE
S POČETKOM U 11:00 SATI
ISPRED DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA.


     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača prolaziti će kroz naselje Oprisavci te se zaustaviti tri postaje. U povorci će sudjelovati 70-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Učesnici:


KU SLAVONIJA Slavonski Brod
KU LIPICANAC Ruščica
KU SIKIREVCI Sikirevci
ERGELA Dorić Svilaj
ERGELA Medvidović Sikirevci    Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću uveličaju i podrže ovu manifestaciju!OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA
22.1.2020
Revalorizacija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

        Poštovani,

        prošle godine na snagu je stupio Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 65/19), KLASA: 011-01/18-01/33, URBROJ: 525-07/0362-19-14 od 10. lipnja 2019. kojim je propisano da se revalorizacija provodi ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

        Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada utvrđuje se na temelju dvostruke početne zakupnine iz Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 89/18) koja se umanjuje za 5%.

        Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za pojedina naselja u općini Oprisavci prikazana je na način i u tablici kako slijedi:

 

katastarska općina oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici livade pašnjaci trstici, močvare, neplodno tlo
Oprisavci  668 383 239 239
Trnjanski Kuti  668 383 239 239
Poljanci  668 383 239 239
Svilaj  668 383 239 239
Stružani  668 383 239 239
Zoljani  668 383 239 239
Prnjavor  668 383 239 239
Novi Grad  668 383 239 239


Ovim putem mole se svi zakupoprimci PZRH
da odgode plaćanje zakupnine za 2020. godinu
dok se ne naprave aneksi postojećiih ugovora
s revaloriziranom cijenom zakupnine
kako bi se cijene zakupa uskladile s navedenim pravilnikom,
te kako zakupoprimci ne bi imali preplatu ili dug
zakupnine za 2020. godinu.


        Za sva dodatna pitanja obratite se u Općinu, u Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci.JAVNI NATJEČAJ - KULTURA
14.1.2020
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2020. godinu

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 ),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 14. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2020. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 40.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom javnog natječaja.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 14.  veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2020. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


JAVNI NATJEČAJ - SPORT
14.1.2020
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2020. godinu

      

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 ), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 14. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2020. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 225.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 100.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr

 

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 14. veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 35212 GARČIN, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2020. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


OPREZ
09.01.2020


Pomoć studentima - Javni poziv
30.12.2019
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 30. prosinca 2019. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2019./2020.

       Pravo na pomoć imaju: redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2019/2020. za razdoblje od 01. listopada 2019. do 15. srpnja 2020. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva (koji možete ispuniti na računalu) uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci.

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: PDF zahtjev koji možete ispuniti na računalu (PDF preuzmite na računalo prije ispunjavanja)

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE OD 2. DO 31. SIJEČNJA 2020. GODINE!   
- stranica br. 15 -