DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | str.3 [arhiva] [ online: 2][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Natječaj
10.03.2011
Poništenje javnog natječaja        Narodne novine br. 29 od 09.03.2011. - OGLASNI DIO - natječaji za radna mjesta

Klasa: 112-01/11-01/2

Urbroj: 217 8/ 14-02-11-1 od 3. III. 2011. (608)

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08), načelnik Općine Oprisavci donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

I. Poništava se natječaj Općine Oprisavci objavljen u Narodnim novinama, br. 16 od 4. veljače 2011. i Posavskoj Hrvatskoj od 11. veljače 2011. za prijam u službu komunalnog redara – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

II. Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08), protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Oprisavci.

OPĆINA OPRISAVCI


Poklade 2011.
21.02.2011.
Poikladno jahanje - Oprisavci 20. veljače 2011.


Pogledajte fotografije s ove manifestacije

            Pod pokroviteljstvom načelnika općine Oprisavci a u organizaciji općine Oprisavci, te Turističke zajednice općine Oprisavci, u nedjelju 20. veljače 2011. godine održana je kulturno-turistička manifestacija: Pokladno jahanje

           Kako je bilo i programom predviđeno, u vremenu od 12 do 17 sati, povorka pokladnih jahača posjetila je 7 posataja unutar naselja Oprisavci. U povorci je sudjelovalo 40-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-Posavske županije.

           Ovom se prilikom zahvaljujemo svim učesnicima koji su omogućili da ovaj događaj protekne u najboljem redu, i ostane u lijepom sjećanju svima koji su mu nazočili. Također se zahvaljujemo i svim domaćinima koji su velikodušno ugostili jahače u svojim dvorištima, a posebno hvala jahačima pojedincima, i članovima slijedećih udruga:

 • SLAVONIJA - Slavonski Brod
 • LIPICANAC - Ruščica
 • UDRUGA RATARA I STOČARA - Sikirevci
 • ERGELA "Dorić" - Svilaj
 • ERGELA "Medvidović" - Sikirevci


Načelnik općine Oprisavci
Antun Jovičić       


Natječaj
11.02.2011
Javni natječaj


        Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08), načelnik Općine Oprisavci raspisujeJ A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:

  1. srednja stručna sprema
  2. 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
  3. položen državni stručni ispit
  4. vozačka dozvola B kategorije
  5. poznavanje rada na računalu i strojopisa


        Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

        U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

        Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

        Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

        Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

        Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

        Na službenoj web stranici Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

        Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

        Na istoj web stranici bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti :
  1. životopis
  2. preslik domovnice
  3. preslik svjedodžbe
  4. preslik radne knjižice
  5. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit)
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  7. preslik vozačke dozvole


        Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu  o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

        Prijave na javni natječaj podnose se u roku 10 dana od objave u glasilu „POSAVSKA HRVATSKA“ , na adresu: Općina Oprisavci, Oprisavci 174 A, 35213 Oprisavci, sa naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ“.

        Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

        O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


OPĆINA OPRISAVCI


Čestitka
31.12.2010
Sretna Nova godina!

Humanitarna akcija
27.12.2010
Humanitarna Božićna zabava

        Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice općine Oprisavci 17.12. 2010. godine, organizirala je humanitarnu zabavu u caffe baru Coloseum u Oprisavcima. Prihodi ostvareni prodajom humanitarnih bonova i pića (360 kn) donirani su osobama smještenima u domu za stare i nemoćne u Novome Gradu i to, prema njihovim željama, u vidu voćnih obroka, na Badnjak, 24.12. u prijepodnevnim satima.

        Zahvalni žitelji ovoga doma od srca su nam zahvalili pjesmom i željama da ih posjetimo i dogodine.

Vid VučetićČestitka
20.12.2010
Čestit Božić

Svim žiteljima općine Oprisavci, i svim ljudima dobre volje, čestit i blagoslovljen Božić želi načelnik i općinsko vijeće općine Oprisavci!


Zapisnici sjednica
11.10.2010


5. 8. - Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti - Dan branitelja
5.8.2010
Hrvatska slavi Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, te Dan branitelja          Svim žiteljima općine Oprisavci, te svim građanima Republike Hrvatske a napose Hrvatskim braniteljima koji su bezkompromisno stali u stup obrane suvereniteta drage nam Domovine, od srca čestitamo Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, te Dan branitelja!Neka nam na vijek živi Lijepa naša!Načelnik i općinsko vijećePoziv vijećnicima Općinskog vijeća
30.07.2010
8. sjednica Općinskog vijeća


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 023-01/10-01/14
Ur.broj: 2178/14-01-10-1
Oprisavci, 29. srpnja 2010. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Oprisavci


                   Temeljem članka 34. Statuta općine Oprisavci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Oprisavci, sazivam osmu sjednicu Općinskog vijeća općine Oprisavci koja će se održati dana;

SRIJEDA, 4. kolovoza 2010. godine
s  početkom u  20:00 sati u prostorijama općine Oprisavci, Oprisavci 174 a

DNEVNI RED

1. Rješavanje problematike u vatrogastvu na području općine Oprisavci
2. Aktualni sat
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. g.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja općine Oprisavci za 2009. g.
5. Donošenje Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
6. Donošenje Odluke o imenovanju stožera civilne zaštite
7. Različito

            Molim da se odazovete pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdajte na tel. 227-501 ili 227-311.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić


- stranica br.3 -