DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | str.4 [arhiva] [ online: 2][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Obavijest
07.09.2011
grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 7. rujna 2011. godine

VAŽNA OBAVIJEST
MJEŠTANIMA SVIH NASELJA U OPĆINI OPRISAVCI

 

            Sukladno stavku 1. članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11), Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci u obvezi je do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području. Slijedom navedenog, komunalni redar općine Oprisavci vršiti će popis svih zgrada (građevina) na području općine Oprisavci tijekom rujna i listopada 2011. godine.

            Cilj spomenutog Zakona je omogućiti svima koji žele legalizirati nezakonito izgrađene građevine, da to učine u skraćenom postupku, pod uvjetima i po propisima definiranim u navedenom Zakonu. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 31. prosinac 2012. nakon kojega više neće biti moguće legalizirati nikakvu nezakonito izgrađenu građevinu.

            Nezakonito izgrađene ili nadograđene zgrade su sve građevine sagrađene ili nadograđene nakon 15.02.1968. godine, bez akta kojim se odobrava građenje (građevinska dozvola), odnosno protivno tom aktu.

            O detaljima pokretanja postupka legalizacije mještani svih naselja općine Oprisavci biti će pravovremeno obavještavani putem oglasnih ploča i službenih internet stranica Općine.

            Ujedno, komunalni redar popisivati će domaćinstva odnosno tvrtke i obrte u svrhu evidentiranja stvarnog stanja korisnih stambenih odnosno poslovnih površina, u cilju pripreme baze podataka za obračun komunalne naknade.

            Za vrijeme obavljanja nadzora u kontaktu s fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba, komunalni redar dužan je predstaviti se funkcijom koju obnaša uz predočenje službene iskaznice i značke, a osobi s kojom komunicira dati informacije o zakonima na temelju kojih je ovlašten postupati, kao i o predmetima uredovanja.

            Komunalni redar ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonima obavljati nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa vezanih za provođenje komunalnog reda i ostalih propisa iz njegovog djelokruga.

            Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija, objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke te pružiti i druga potrebita obavještenja o predmetima uredovanja.

            Ukoliko se prilikom izvida komunalnog redara nitko od članova kućanstva ne zatekne na mjestu prebivališta, komunalni redar ostaviti će obavijest - omotnicu s obrascem prijave, koju trebate ispuniti i dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oprisavci najkasnije do 30. listopada 2011. godine, slijedeći upute na poleđini obrasca.

Obrazac prijave možete vidjeti i preuzeti ovdje.

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                            Antun JovičićDan pobjede
04.08.2011
Čestitka

          Svim žiteljima općine Oprisavci, te svim građanima Republike Hrvatske a posebno svim Hrvatskim braniteljima, od srca čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan Hrvatskih Branitelja!Načelnik i općinsko vijećeObavijest
16.06.2011

      REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA OPRISAVCI
            N A Č E L N I K

Oprisavci, 16. lipnja 2011. godine

 

O B A V I J E S T
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI

        Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 08. lipnja 2011. g. donijelo je Odluku o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima u 2011. godini koju u cijelosti možete pročitati i preuzeti ako kliknete ovdje.

        Zahtjev za dodjelu potpore/pomoći možete preuzeti u Općini Oprisavci, Oprisavci 174 a, svakim radnim danom ili tako da kliknete ovdje.

        Sve informacije na tel.  035/ 227-501 ili 227-311

PREUZIMANJE - DOWNLOAD
Odluka
Zahtjev

OPĆINSKI NAČELNIK
Antun Jovičić


Komunalni redar
7.06.2011

R J E Š E N J E
o prijamu u službu

 1. TOMISLAV ZEČEVIĆ, SSS prometne struke iz Trnjanskih Kuta 122, sa 10 godina radnog staža, prima se u službu u Općinu Oprisavci, na radno mjesto komunalnog redara, na neodređeno vrijeme.
 2. Imenovanom se utvrđuje obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 3. Imenovani je dužan položiti državni stručni ispit u roku od godinu dana od dana prijema u službu.

Rješenje.pdfKultura
24.05.2011
"Razigrane grive" 22. svibnja 2011.Lokacija: Trnjanski Kuti - Općina Oprisavci
Datum: 22. svibanj 2011.
Foto: Tomislav Zečević - Sva prava pridržana!


Kultura
16.05.2011
Razigrane grive

Natječaj
18.04.2011

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/11-01/6
URBROJ: 2178/14-02-11-2
OPRISAVCI, 18. travanj 2011. godine

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG REDARA
U OPĆINI OPRISAVCI

            Povjerensto za provedbu javnog natječaja za prijam u službu komunalnog redara u Općini Oprisavci održalo je dana 11. travnja 2011. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na javni natječaj, te je utvrdilo da formalnim uvjetima natječaja udovoljavaju slijedeći kandidati:

 1. Blaž Radičević iz Prnjavora 53
 2. Vinko Katalinić iz Oprisavaca 123
 3. Tomislav Zečević iz Trnjanskih Kuta 122
 4. Marija Ćurčić iz Poljanaca 8

            Navedene osobe upućuju se na provjeru znanja (pismeno testiranje), sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08).

            Pitanja na pismenom ispitu formulirana su sukladno literaturi koja je objavljena na službenim stranicama Općine Oprisavci.

            Osobe koje su podnijele nepravodobne i nepotupne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave nisu razmatrane, sukladno članku 21. stavcima 1. i 2. Zakona.

            Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obaviješteni su o tome pismenim putem, sukladno članku 21. stavku 3. Zakona.

            Sukladno gore navedenom, osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pozivaju se na testiranje u Općinu Oprisavci, Oprisavci 174a, u utorak, 26. travnja 2011. godine u 1000 sati.

POVJERENSTVO


Natječaj
11.04.2011

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/11-01/6
URBROJ: 2178/14-02-11-1
Oprisavci, 11. travnja 2011. godine

        Upute kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za prijem u službu komunalnog redara na neodređeno vrijeme u Općini Oprisavci objavljenog u Narodnim novinamabr. 34 od 23. ožujka 2011. godine

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA, NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJE TESTIRANJA, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA

Opis poslova

       Vodi evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade i komunalnih usluga i izrađuje račune radi naplate istih, te surađuje sa knjigovodstvom i računovodstvom radi ažurnosti evidencije naplate i dugovanja. Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti. Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka. Predlaže donošenje odluka i mjera u cilju unapređenja života stanovnika općine, temeljem uočenog stanja. Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta. Obavlja poslove poljoprivrednog redara.

 

Podaci o plaći

        Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen (1,20) i osnovnice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovicu plaće čini osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE I PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA KOMUNALNOG REDA

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) – samo odredbe glave V. Tijela jedinica lokalne samuprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i glave VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave
 2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01-ispr. 76/10)
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) 178/04 i 38/09)

 

NAČIN NA KOJI SE VRŠI TESTIRANJE

        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem biti će pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.


        Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta.

        Testiranje se sastoji od provjere znanja (pismenog testa 10 pitanja – 10 bodova) iz gore navedenih pravnih i drugih izvora. Sa sobom je potrebno ponijeti kemijsku olovku.


        Smatra se da su zavodoljili oni kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova.


        Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru (intervju) sa Povjerenstvom. Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i testiranje, tj. s bodovima od 1 do 10.


        Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


        Povjerenstvo dostavlja načelniku općine Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata koje predlaže za prijam u službu.


        Načelnik donosi rješenje o prijamu u službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.


        Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen ima pravo podnijeti žalbu načelniku Općine Oprisavci.

POVJERENSTVO


Natječaj
23.03.2011
Javni natječaj - NN br. 34 od 23.03.2011.


grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK


        Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08), načelnik Općine Oprisavci raspisujeJ A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  Uvjeti:

  1. srednja stručna sprema
  2. 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
  3. položen državni stručni ispit
  4. vozačka dozvola B kategorije
  5. poznavanje rada na računalu i strojopisa


        Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

        U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

        Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

        Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

        Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

        Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

        Na službenoj web stranici Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

        Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

        Na istoj web stranici bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti :
  1. životopis
  2. preslik domovnice
  3. preslik svjedodžbe
  4. preslik radne knjižice
  5. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit)
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  7. preslik vozačke dozvole


        Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu  o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

        Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Općina Oprisavci, Oprisavci 174 A, 35213 Oprisavci, sa naznakom „Za javni natječaj“.

        Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

        O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


OPĆINA OPRISAVCI

- stranica br.4 -