DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | srt.6 [arhiva] [ online: 2][chat][download]
[max online: 56] Broj posjeta:
Primarna zdravstvena zaštita
30.8.2012
Raspored rada u ambulanti Oprisavci


Ponedjeljak

     
od 13:00 do 16:15 sati

opširnije >>>Elementarna nepogoda
14.8.2012
grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 14. kolovoza 2012. godinePogledajte fotografije          Obavještavamo poljoprivrednike da je dana 13. kolovoza 2012. godine Župan Brodsko-posavske županije na području cijele Županije zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, krmnim kulturama i  povrću, te višegodišnjim nasadima proglasio:

STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE
IZAZVANE SUŠOM

 

 

PRIJAVE ŠTETA PODNOSE SE U PROSTORIJAMA OPĆINE OPRISAVCI
SVAKIM RADNIM DANOM OD 7 DO 15 SATI

do 20. kolovoza 2012. godine

         Kod prijave štete obvezno donijeti na uvid dokumentaciju iz koje su vidljive katastarske čestice  na kojima su posijane oštećene kulture, OIB nositelja PG, te broj tekućeg ili žiro-računa.


  Općinski načelnik:
Antun Jovičić


Dan pobjede
4.8.2012
Čestitka

          Svim žiteljima općine Oprisavci, te svim građanima Republike Hrvatske a posebno svim Hrvatskim braniteljima, od srca čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan Hrvatskih branitelja!Načelnik i općinsko vijećeDječje igralište
31.7.2012
Dar Japanske vlade Općini Oprisavci


Pogledajte fotografije         31. srpnja 2012. godine otvoreno je novouređeno dječje igralište u naselju Trnjanski Kuti. Igralište je donacija vlade Japana uz posredovanje Crvenog križa Republike Hrvatske, kao zahvala za pomoć koju su vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Crveni križ uputili toj zemlji nakon što ju je prošle godine pogodio razoran potres praćen tsunamijem katastrofalnih razmjera.

         Otvorenju je nazočio veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj Njegova Ekselencija g. Masaru Tsuji koji je tom prigodom prisutnima prenio pozdrave Japanskog naroda, te izrazio veliko zadovoljstvo brojnošću djece koja su se okupila na svečanosti otvorenja.

         Načelnik Općine Oprisavci g. Antun Jovičić zahvalio se svima koji su doprinjeli da se ovaj projekt realizira, te poželio da se slični projekti ostvare i u ostalim naseljima na području Općine Oprisavci.

Fotografije ovog događaja možete pogledati ovdje.
komentiraj


Kultura

Udruga žena "Smiljak" - Oprisavci


Pogledajte fotografije         Udruga žena "Smiljak" djeluje od 2008. godine a registrirana je 2009. Ciljevi su nam prikupljanje starina, njegovanje starih narodnih običaja i otvaranje zavičajnog muzeja. Bavimo se pripremanjem izložbi, organiziranjem zabavnih putovanja, humanitarnim akcijama i sl.


         Uz već navedeno, aktivno sudjelujemo pri značajnim manifestacijama Općine Oprisavci. Udruga žena "Smiljak" broji nešto više od 30 aktivnih članica i suradnica.


          Na blagdan Tijelova, 7. lipnja 2012. godine, na dan prve svete pričesti, članice Udruge žena "Smiljak" organizirale su izložbu s temom: Jastučići i ponjavci. Fotografije s izložbe možete pogledati ovdje.


RUŠENJE DIJELA MJESNOG DOMA
1.6.2012
BAGATELNA NABAVA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA – UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

ZA PREDMET NABAVE: UKLANJANJE  DIJELA DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA


Općina Oprisavci kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 90/2011.) iskazuje potrebu za nabavom radova u predmetu nabave: Uklanjanje dijela društvenog doma izgrađenog na zemljištu k.č.br. 1099 upisane u zk.ul.br. 421 k.o. Oprisavci u Oprisavcima.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave 30.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za izvršenje nabave u gore navedenom predmetu nabave.

Ponuda se dostavlja sa cijenom u kunama.

Cijena je nepromjenjiva.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Kriterij odabira je najniža cijena.

Kontakt osoba: Antun Jovičić, načelnik  tel: 0989299940

 

PONUDITELJ JE U SVOJOJ PONUDI DUŽAN DOSTAVITI

1.   preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugio dgovarajući registar - ne stariju od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog poziva na web stranici Općine Oprisavci.
Ovim dokazom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave.

2.   obrazac 1 - ponudbeni list (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja).

Ako ocijeni potrebnim Općina Oprisavci može zatražiti od ponuditelja i druge dokaze radi utvrđivanja sposobnosti.
Općina Oprisavci neće povjeriti poslove ponuditeljima koji su ranije povjerene poslove od strane Općine Oprisavci obavili nekvalitetno ili izvan ugovorenih radova.

ROK IZVRŠENJA RADOVA:

15 radnih dana od dana izdavanja Narudžbenice

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti nakon završenog posla i izvršene primopredaje u roku od 30 dana.

VALJANOST PONUDE:

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponude.

UVID U DOKUMENTACIJU:

Zainteresirani subjekti mogu obaviti uvid u dokumentaciju svaki radni dan od 08.00 do 15.00 sati tijekom roka za dostavu ponude u prostorijama općine Oprisavci , Oprisavci 174 a

DOSTAVA PONUDE:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08.05. 2012. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

Ponudu je potrebno dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja,  naznakom predmeta prikupljanja ponuda i naznakom «ne otvaraj«. 

OPĆINA OPRISAVCI
Oprisavci174 A
35213 OPRISAVCI
PONUDA ZA UKLANJANJE DIJELA DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA
"NE OTVARAJ"

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će ga predstavnici naručitelja.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

PRAVO ODBIJANJA PONUDA:

Općina Oprisavci zadržava pravo poništiti postupak bez ikakvih posljedica i obveza prema ponuditeljima.

NAČIN PRIOPĆAVANJA ODABIRA:

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice ili slanjem obavijesti.

  Općinski načelnik:
Antun JovičićJAVNI NATJEČAJ
11.5.2012
grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 11. svibnja  2012.

       Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci (Klasa:023-05/12-01/7, Ur.broj:2178/14-01-12-1), odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/97, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 i 153/09), Općina Oprisavci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci


Članak 1.
       Općina Oprisavci raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci, na adresi: Oprisavci 68, Oprisavci, koji je smješten unutar nekretnine upisane u zk.ul. br. 421, sagrađen na k.č. br. 1099 k.o. Oprisavci – ZADRUŽNI DOM.

Članak 2.
       Poslovni prostor u vlasništvu Općine Oprisavci daje se u zakup u svrhu obavljanja zdravstvene djelatnosti.

Članak 3.
       Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 (deset) godina.

Članak 4.
       Početni iznos zakupnine iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

Članak 5.
       Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 20.000,00 kuna te se polaže kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. na račun Općine Oprisavci br. 2340009-1830300001 model 68 poziv na broj odobrenja 7706-OIB, svrha uplate: Jamčevina.
       Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku otvaranja ponuda.
       Pravo na zakup ima sudionik koji ispunjava uvjete Natječaja i koji ponudi najviši iznos zakupnine.

Članak 6.
       Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove i usluge isporučiteljima energije i usluga (struja, voda, plin i drugo) prema primljenim računima o potrošnji. Općinsko vijeće Općine Oprisavci zadržava pravo potpunog ili djelomičnog poništenja ovog Natječaja i isto nije dužno obrazložiti.
       Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje imaju pravo samostalnog rada.
       Poslovni prostor izdaje se u zakup u stanju viđeno-preuzeto, pa je zakupnik dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te se potpisom Ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca.
       Zakupnik je dužan sam pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja označene djelatnosti u zakupljenom prostoru.

Članak 7.
       Ponuda za natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), potvrdu o OIB-u, te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;
- visinu ponuđene zakupnine;
- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu;
- presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba; te izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar (obrtnicu), iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena;
- izvornik ili ovjerenu presliku Odobrenja za samostalni rad izdanu od nadležne komore;
- potvrdu da se protiv direktora, odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, te izjavu da nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva;
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
- potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude,
- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o zakupu poslovnog prostora, te izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora.
Članak 8.
       Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.
       Ponude se dostavljaju poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama na adresu:

       OPĆINA OPRISAVCI
       Oprisavci 174/A
       35213 Oprisavci

       s naznakom: "Za Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci – Ne otvarati" u roku od 15 dana od dana objavljivanja Natječaja u tjedniku „Posavska Hrvatska“.


  Općinski načelnik:
Antun Jovičić


OBAVIJEST
3.5.2012
grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 09. svibnja  2012.

O B A V I J E S T
KORISNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

       Obavještavamo korisnike poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu RH koji su navedeno zemljište koristili na temelju potvrda, i korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH kojima su istekli ugovori o zakupu, da svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Oprisavci mogu preuzeti

POTVRDU O PLAĆENOJ NAKNADI

       za korištenje navedenog zemljišta u 2011. godini, koja služi u svrhu evidentiranja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav, a koju su dužni dostaviti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do 30. svibnja 2012. godine.
 

      Na temelju dopisa Ministarstva poljoprivrede Potvrdu o plaćenoj naknadi mogu preuzeti samo korisnici koji su u cijelosti platili naknadu za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini.

Općinski načelnik
Antun Jovičić   


VAŽNA OBAVIJEST!
3.5.2012

!!! VAŽNO !!!


OBVEZA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA


IZ ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE OPRISAVCI
(Službeni vjesnik BPŽ 15/11)

Članak 45.

(1)Stanovnici općine, svi vlasnici, najmoprimci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području općine, kao i ostale osobe iz članka 2. ove Odluke, obvezni su u svom trošku održavati zaštitni zemljišni pojas u naseljima  i to područje minimalno 8 metara od granice privatnog posjeda prema županijskoj cesti, odvodne kanale uz prometnice, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine, te sve ostale javne površine u pojasu od minimalno 8 metara koje su u nadležnosti općine, a graniče s njihovim katastarskim posjedom, ili s posjedom koji koriste u najmu.
(2)Isto tako, sve osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su održavati propuste i mostove na kanalima uz ceste, koji služe za pristup na njihovo zemljište ili na zemljište kojim se koriste.
(3)Ukoliko obveznik ne izvrši svoju obvezu iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, dobrovoljno ili temeljem rješenja komunalnog redara, istu će izvršiti treća pravna ili fizička osoba na trošak obveznika.
(4)Zabranjeno je zatvaranje odvodnih kanala polaganjem cijevi bez suglasnosti vlasnika ceste uz koju se odvodni kanal nalazi.

Članak 48.

(1)Uređenje zaštitnog zemljišnog pojasa (bankine), odvodnih kanala uz prometnice, živica i drveća koje raste uz javne prometne površine, obveznici su dužni održavati prema potrebi, ali minimalno tri puta godišnje i to zaključno do 15. travnja za proljetno razdoblje, do 15. srpnja za ljetno, te zaključno do 15. listopada za jesensko-zimsko razdoblje.
(2)Uređenje zaštitnog pojasa uz javne prometne površine obuhvaća minimalno slijedeće radove: čišćenje odvodnih kanala i propusta, košnju trave i korova, te orezivanje drveća i živica.
(3)Postojeće drveće, šikare i slično uz odvodne kanale i jarke, vlasnici i korisnici parcela uz javne površine, dužni su ukloniti po rješenju komunalnog redara, ukoliko se utvrdi da je njihova lokacija u suprotnosti s odredbama ove odluke, ili da onemogućava normalan pristup za rad strojevima na održavanju odvodnih kanala i jaraka.

IX.
KAZNENE ODREDBE

Članak 114.

(1)Novčanom kaznom u iznosu do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  • ako ne održava zaštitni zemljišni pojas, odvodne kanale uz prometnice, živice, drveće te sve ostale javne površine koje graniče s njihovim katastarskim posjedom, odnosno postupa suprotno odredbama članka 45., stavak 1., 2. i 4.,
  • ako ne ispuni propisani vremenski minimum održavanja javnih površina, odnosno postupa suprotno odredbama članka 48., stavak 1., i 2.,

(3)Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu  do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi.

-NAČELNIK-
Antun Jovičić

Odluku o komunalnom redu u cijelosti možete pročitati ovdje.


OBAVIJEST
17.4.2012
grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 16. travnja 2012. godine.

Predmet: O B A V I J E S T

       Dana 16. travnja 2012. godine Župan Brodsko-posavske županije za područje cijele županije zbog velikih šteta na višegodišnjim voćnim nasadima izazvanih MRAZOM, proglasio je:

STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE

PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U OPĆINI OPRISAVCI DO 24. TRAVNJA 2012. godine

 

       Kod prijave štete obavezno donijeti na uvid dokumentaciju iz koje su vidljive katastarske čestice na kojima su zasađeni višegodišnji voćni nasadi i broj tekućeg ili žiro-računa.

 

-NAČELNIK-
Antun Jovičić


- stranica br. 6 -