DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Pristup informacijama [ online: 2][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


      Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

      Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

      Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

      Službenik za informiranje

      Općina Oprisavci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

      Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Oprisavci na sljedeće moguće načine:


  putem telefona na broj: +385 (0)35 227 501
  putem faksa na broj: +385 (0)35 227 501
  elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr
  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  poštom na adresu: Općina Oprisavci, Trg. Sv. Križa 16,3213 Oprisavci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  osobno na adresu: Općina Oprisavci, Trg. Sv. Križa 16,3213 Oprisavci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.

      Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
      Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
      Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

      Službenik za informiranje:

Ankica Galović
Općina Oprisavci, Trg. Sv. Križa 16,3213 Oprisavci
Tel.: +385 (0)35 227 501
Fax: +385 (0)35 227 501
E-mail službenika za informiranje: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:30 do 15:30 sati

      Naknada za pristup informacijama

      Općina Oprisavci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

      Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  - preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  - preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  - preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  - preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
  - elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  - elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  - elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 30 kuna za 4 GB, 50 kuna za 8 GB, 120 kuna za 16 GB, 150 kuna za 32 GB, 210 kuna za 64 GB.
  - pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
  - pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

      Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

      NAPOMENA:

      Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Oprisavci izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

      Pravo na pristup informacijama uređuju

      Opći propisi

- Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
- Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
- Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
- Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
- Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

      Propisi EU

- Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
- Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

      Interni akti


Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

      Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

<<< nazad