DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Proračun | Savjetovanje s javnošću [ online: 1][chat]
[max online: 66] Broj posjeta:
PRIJEDLOZI PRORAČUNA - Savjetovanje s javnošću


      Poštovane mještanke i mještani općine Oprisavci,

      na ovim se stranicama možete upoznati s nacrtima službenih dokumenata koje donose izvršna i predstavnička tijela Općine Oprisavci, odnosno Općinsko vijeće i Općinski načelnik. Molimo Vas da se sa svojim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima aktivno uključite u donošenje istih. Vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja možete nam dostaviti na e-mail adresu: opcina-oprisavci@sb-t.com.hr

VODIČ KROZ PRORAČUN

Što je proračun?

         Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

         Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Kako se donosi proračun?

         Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik. Prijedlog proračuna i projekcija Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

         Proračun se, nakon donošenja objavljuje u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“ i na službenim Internet stranicama Općine Oprisavci opcina-oprisavci.hr

         Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Sadržaj proračuna

Opći dioje račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

Plan razvojnih programa je strateško planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Obrazloženje proračuna – je detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU:

proračun 2021. - naslovna
proračun 2021. - rashodi+projekcije
proračun 2021. - višak+manjak+projekcije
proračun 2021. - prihodi sve
proračun 2021. - prihodi projekcije
proračun 2021. - rashodi projekcije+programi
proračun 2021. - rashodi pozicije
proračun 2021. - plan razvojnih programa
proračun 2021. - obrazloženje proračuna
proračun 2021. - vodič za građane

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU:

proračun 2020. - naslovna
proračun 2020. - rashodi
proračun 2020. - račun financiranja
proračun 2020. - višak prihoda
proračun 2020. - prihodi analitika
proračun 2020. - prihodi projekcije
proračun 2020. - rashodi projekcije
proračun 2020. - rashodi programi
proračun 2020. - rashodi pozicije
proračun 2020. - plan razvojnih programa
proračun 2020. - obrazloženje proračuna
proračun 2020. - vodič za građane

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

proračun 2019. naslovna stranica
proračun 2019. obrazloženje proračuna
proračun 2019. prihodi-opći dio
proračun 2019. prihodi-primitci
proračun 2019. prihodi-projekcije
proračun 2019. rashodi-opći dio
proračun 2019. rashodi-projekcije
proračun 2019. rashodi-programska
proračun 2019. rashodi-pozicije

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU:

naslovna stranica proračuna 2018.
obrazloženje proračuna 2018.
odluka o izvršenju
plan razvojnih programa
prihodi - proračun 2018. opći dio
prihodi - proračun 2018.
rashodi - proračun 2018. opći dio
rashodi - proračun 2018. pozicije
rashodi - posebni dio i projekcije

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU:

naslovna stranica proračuna 2017.
prihodi - proračun 2017. opći dio
prihodi - proračun 2017. posebni dio
rashodi - proračun 2017. opći dio
rashodi - proračun 2017. pozicije
rashodi - poracun 2017. programi i aktivnosti

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU:

naslovna stranica proračuna 2016.
prihodi - proračun 2016. opći dio
prihodi - proračun 2016. posebni dio
rashodi - proračun 2016. opći dio
rashodi - proračun 2016. pozicije
rashodi - poracun 2016. programi i aktivnosti

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU