OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Opći akti [ online: ][chat]
[max online: ] Broj posjeta:
Opći akti Općine Oprisavci

Odluke i drugi opći akti izvršnog i predstavničkog tijela Općine Oprisavci

2021-2025. godina
3. sjednica Općinskog vijeća:

odluka LAG
odluka - mrtvozornici
odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu općine Oprisavci
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - zemljište Prnjavor
odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima
odluka o izmjeni i dopuni odluke o korištenju društvenog doma Oprisavci
odluka o osnivanju dječjeg vrtića
odluka o financiranju prehrane učenika OŠ
zaključak - izvješće načelnika 1.-6. 2021.

2. sjednica Općinskog vijeća:

prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama programa raspolaganja DPZ RH OO
odluka o prigovorima na program raspolaganja DPZ RH OO
1. izmjene i dopune programa raspolaganja DPZ RH na području općine Oprisavci
odluka o izboru komisije za statut i poslovnik
odluka o izboru povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi
odluka o prodaji zemljišta
odluka o izmjeni poslovnika

1. sjednica Općinskog vijeća:

odluke i zaključci s 1. konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci2017-2021. godina
26. sjednica Općinskog vijeća:

zaključak o izvješću komunalnog redara
zaključak o izvješću KP Rakitovac
odluka dom Prnjavor
odluka dom Stružani
godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara
odluka izvješće načelnika
izvješće o izvršenju planja djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o zaduženju HBOR
odluka o izplati OŠ Stjepan Radić
odluka o o proglašenju statusa nerazvrstane ceste 1011/10 k.o. Oprisavci


25. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika za razdoblje 1.7.2020. do 31.12.2020.
izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2020. godini
izvješće načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. godini
statut Općine Oprisavci
odluka o komunalnom redu
izvješće o godišnjem popisu imovine
zaključak - inventura


24. sjednica Općinskog vijeća:

analiza stanja sustava CZ
plan razvoja sustava CZ
izmjena i dopuna odluke o financiranju političkih stranaka
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o planu djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o sufinanciranju prehrane učenika OŠ


23. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o osnivanju dječjeg vrtića
odluka o ustrojstvu JUO
izvješće načelnika za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.
prijedlog statutarne odluke
odluka o poništenju odluke o programu raspolaganja DPZ
statut Općine Oprisavci - pročišćeni tekst


22. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
odluka o komunalnim djelatnostima


21. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rušenje i otkup
odluka - izmjene i dopune programa raspolaganja DPZ


20. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
odluka - rušenje i otkup
zaključak - natječaj pašnjak Gajna


19. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - Moja lijepa Slavonija kraj Save
odluka o osnivanju i strukturi CZ
odluka o prodaji zemljišta
odluka o kratkoročnom zaduženju
odluka PPUO pročišćeni tekst


18. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
izvješće o agrotehničkim mjerama
izvješće načelnika za period od 1.7. do 31.12.2019.
izvješće o inventuri
odluka o prodaji zemljišta
odluka III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Oprisavci


17. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o općinskim porezima


16. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - imenovanje mrtvozornika
odluka - imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
odluka - financiranje političkih stranaka
odluka - izmjene i dopune odluke o financiranju političkih stranaka
odluka - sufinanciranje studenata
analiza stanja sustava civilne zaštite 2019.
plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2020.
plan djelovanja - prilozi 1-12
plan razvoja sustava CZ
smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ15. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - pomoćnik u nastavi
odluka - pomoć zbog požara obitelji Mirković
zaključak - ambulanta
zaključak - prestanak mandata vijećnika14. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - pomoćnik u nastavi
odluka - pomoć zbog požara obitelji Mirković
zaključak - ambulanta
zaključak - prestanak mandata vijećnika13. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - procjena rizika
izvod iz procjene ugroženosti
procjena rizika - Oprisavci
odluka - cesta Oprisavci
odluka o nabavi mobilnog defibrilatora
odluka o nabavi radnih bilježnica
prijedlog odluke PRAXIS-VET d.o.o.12. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom
odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom
plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci 2018.-2023.
izvješće načelnika 1.7.2018. - 31.12.2018.
izvješće o agrotehničkim mjerama
odluka o sportskim građevinama
odluka o vodnim građevinama
odluka o poništenju odluke o programu raspolaganja DPZ
odluka o programu raspolaganja DPZ
zaključak o prestanku mandata vijećnika
zaključak izvješće inventura11. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o naknadi prijevoza za mrtvozorstvo
odluka o komunalnoj naknadi
odluka o komunalnom doprinosu
odluka o visini paušalnog poreza po krevetu


10. sjednica Općinskog vijeća:

analiza stanja sustava CZ
odluka o izradi izmjene i dopune PPU
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata s područja općine Oprisavci
plan razvoja sustava civilne zaštite
zaključak - peticija mještana Svilaja


9. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - usvajanje izvješća revizije
odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
plan upravljanja imovinom
izvješće o provedenom savjetovanju - plan upravljanja imovinom
odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom
odluka o suglasnosti na projekt izgradnje pješačke staze
odluka o visini naknade za rad vijećnika
zaključak - pašnjačka zajednica
odluka o kupnji nekretnina
plan mreža dječjih vrtića


8. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
prihvaćanje izvješća
odluka - LU Lasica
odluka o plaći načelnika i zamjenika načelnika
odluka - parcelacija k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor
rješenje o imenovanju 2. potpredsjednika OV
odluka - sufinanciranje vrtića


7. sjednica Općinskog vijeća:

odluka - Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
odluka - prigovori na program raspolaganja DPZ
odluka o usvajanju izvješća Rakitovac d.o.o.
poslovnik o radu Općinskog vijeća
odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (SVBPŽ 12/2018)
odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Oprisavci
imenovanje mrtvozornika


6. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom
godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.godini
izvješće načelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
odluka povjerenstva za procjenu šteta od EN
odluka o financiranju političkih stranaka
odluke o isplati novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci za 2018.
odluka o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 k.o. Oprisavci
odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Oprisavci
odluka o izmjeni radnog vremena namještenici/spremačici u Općini Oprisavci Ani Kovačević
odluka o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine


5. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprisavci
STATUT Općine Oprisavci


4. sjednica Općinskog vijeća:

analiza 2017.
odluka - novorođeni
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
plan razvoja sustava civilne zaštite

3. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Oprisavci
odluke i zaključci

2. sjednica Općinskog vijeća:

rješenja i zaključci s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
odluka o prijenosu vlasništva opreme i strojeva Općine Oprisavci na tvrtku Rakitovac

1. sjednica Općinskog vijeća:

rješenja i zaključci s 1. konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
2015-2017. godina
29. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
izvješće načelnika za razdoblje 1.7.-31.12.2017.
odluka o povjeravanju komunalnih poslova
odluka o financijskoj pomoći obitelji Lukačević
zaključci i izvješća28. sjednica Općinskog vijeća:

analiza ZIS
odluka - cesta Oprisavci
odluka - izgradnja društvenog doma u Novom Gradu
odluka - plaćanje priključenja na el. mrežu za LU
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
odluka o prihvaćanju prijedloga parcelacije
odluka o prijenosu vlasništva darovanjem - Prnjavor


27. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje komunalnom poduzeću
rješenja o predsjedniku vjeća (razrješenje i imenovanje)


26. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika
zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika
polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti
odluka o stavljanju van snage odluke o osnivanju trgovačkog društva
pravilnik o financiranju javnih potreba
izmjena i dopuna odluke o korištenju javnih površina
pravne osobe od interesa civilne zaštite


25. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ukop pokojnika
troškovnik za ukop pokojnika
izvješća načelnika
zaključak o razmatranju zamolbe caffe bara Babilon
odluka o stavljanju pod zaštitu zgrade u Svilaju
odluka o promjeni iznosa naknade za obavljanje djelatnosti pokretne prodaje


24. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o usvajanju strateškog razvojnog programa općine Oprisavci
strateški razvojni program općine Oprisavci
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o visini naknade za rad vijećnika
odluka o stožeru ZIS
potpore u poljoprivredi
zaključak o osnivanju društva s ograničenim odgovornošću


23. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika za razdoblje 1.7. do 31.12.2015. godine
izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2015. godini
odluka o produženju radnog vremena restorana i barova
odluka o stavljanju pod zaštitu zgrade u Svilaju
odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
plan mreže dječjih vrtića
zaključak - inventura


REGISTRI:
- registar imovine Općine Oprisavci
- registar komunalne infrastrukture Općine OprisavciJAVNA NABAVA:
- odluka o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti
- pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednostiJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
- plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci za 2021. godinu
- odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO
- odluka o ustrojstvu JUO
- odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika i zamjenika
- odluka o osnovici za službenike i namještenike JUO
- o korištenju službenog vozila, službenim putovanjima i korištenju mobilnih telefona
- pravilnik o unutarnjem reduKOMUNALNO GOSPODARSTVO:
- plan gospodarenja otpadom 2012-2020
- odluka o komunalnom doprinosu
- izmjena i dopuna odluke o komunalnom doprinosu
- odluka o komunalnoj naknadi
- odluka o komunalnom redarstvu
- odluka o komunalnom redu
- odluka o grobljima
- odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje
KONCESIJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI:
- odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
- odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti
NERAZVRSTANE CESTE:
- odluka o nerazvrstanim cestama
- registar nerazvrstanih cesta Općine Oprisavci


POLITIČKE STRANKE:
- odluka o financiranju političkih stranakaPROSTORNI PLAN:
- odluka o izradi usklađenja prostornog plana
- odluka o poduzetničkoj zoniSOCIJALNA SKRB:
- odluka o socijalnoj skrbi i novčane pomoći
- odluka o socijalnoj skrbiTRGOVINA:
- odluka o prodaji izvan trgovinaDRUŠTVENI DOM U OPRISAVCIMA:
- odluka o korištenju novog društvenog doma u Oprisavcima
- odluka o pojedinačnim vrijednostima posuđa i drugog sitnog inventara i opreme društvenog doma
- zahtjev za korištenje društvenog doma u OprisavcimaOSTALO:
- plan mreže dječjih vrtića općine Oprisavci
- odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine
- odluka o povjerenstvu za ravnopravnost spolova
- odluka o imenovanju ulica u naselju Oprisavci
- odluka o uvjetima za provedbu natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora
- odluka o agrotehničkim mjerama
- odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima za roditelje s područja općine Oprisavci<<< nazad