OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Opći akti [ online: 1][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Opći akti Općine Oprisavci

Odluke i drugi opći akti izvršnog i predstavničkog tijela Općine Oprisavci


2017-2021. godina
8. sjednica OV:

izvješće načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
prihvaćanje izvješća
odluka - LU Lasica
odluka o plaći načelnika i zamjenika načelnika
odluka - parcelacija k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor
rješenje o imenovanju 2. potpredsjednika OV
odluka - sufinanciranje vrtića


7. sjednica OV:

odluka - Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
odluka - prigovori na program raspolaganja DPZ
odluka o usvajanju izvješća Rakitovac d.o.o.
poslovnik o radu Općinskog vijeća
odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Oprisavci
imenovanje mrtvozornika


6. sjednica OV:

izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom
godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.godini
izvješće načelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
odluka povjerenstva za procjenu šteta od EN
odluka o financiranju političkih stranaka
odluke o isplati novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci za 2018.
odluka o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 k.o. Oprisavci
odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Oprisavci
odluka o izmjeni radnog vremena namještenici/spremačici u Općini Oprisavci Ani Kovačević
odluka o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine


5. sjednica OV:

odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprisavci
STATUT Općine Oprisavci


4. sjednica OV:

analiza 2017.
odluka - novorođeni
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
plan razvoja sustava civilne zaštite

3. sjednica OV:

izvješće načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Oprisavci
odluke i zaključci

2. sjednica OV:

rješenja i zaključci s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
odluka o prijenosu vlasništva opreme i strojeva Općine Oprisavci na tvrtku Rakitovac

1. sjednica OV:

rješenja i zaključci s 1. konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
2015-2017. godina
29. sjednica OV:

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
izvješće načelnika za razdoblje 1.7.-31.12.2017.
odluka o povjeravanju komunalnih poslova
odluka o financijskoj pomoći obitelji Lukačević
zaključci i izvješća28. sjednica OV:

analiza ZIS
odluka - cesta Oprisavci
odluka - izgradnja društvenog doma u Novom Gradu
odluka - plaćanje priključenja na el. mrežu za LU
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
odluka o prihvaćanju prijedloga parcelacije
odluka o prijenosu vlasništva darovanjem - Prnjavor


27. sjednica OV:

odluka o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje komunalnom poduzeću
rješenja o predsjedniku vjeća (razrješenje i imenovanje)


26. sjednica OV:

izvješće načelnika
zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika
polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti
odluka o stavljanju van snage odluke o osnivanju trgovačkog društva
pravilnik o financiranju javnih potreba
izmjena i dopuna odluke o korištenju javnih površina
pravne osobe od interesa civilne zaštite


25. sjednica OV:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ukop pokojnika
izvješća načelnika
zaključak o razmatranju zamolbe caffe bara Babilon
odluka o stavljanju pod zaštitu zgrade u Svilaju
odluka o promjeni iznosa naknade za obavljanje djelatnosti pokretne prodaje


24. sjednica OV:

odluka o usvajanju strateškog razvojnog programa općine Oprisavci
strateški razvojni program općine Oprisavci
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o visini naknade za rad vijećnika
odluka o stožeru ZIS
potpore u poljoprivredi
zaključak o osnivanju društva s ograničenim odgovornošću


23. sjednica OV:

izvješće načelnika za razdoblje 1.7. do 31.12.2015. godine
izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2015. godini
odluka o produženju radnog vremena restorana i barova
odluka o stavljanju pod zaštitu zgrade u Svilaju
odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
plan mreže dječjih vrtića
zaključak - inventura


IZBORI:
- odluka o izboru članova VMOJAVNA NABAVA:
- odluka o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti
- pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednostiJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
- odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO
- odluka o ustrojstvu JUO
- odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika i zamjenika
- pravilnik o unutarnjem reduKOMUNALNO GOSPODARSTVO:
- plan gospodarenja otpadom 2012-2020
- odluka o komunalnom doprinosu
- izmjena i dopuna odluke o komunalnom doprinosu
- odluka o komunalnoj naknadi
- odluka o komunalnom redarstvu
- odluka o komunalnom redu
- odluka o grobljima
- odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje
KONCESIJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI:
- odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
- odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti
NERAZVRSTANE CESTE:
- odluka o nerazvrstanim cestama
- registar nerazvrstanih cesta Općine Oprisavci


POLITIČKE STRANKE:
- odluka o financiranju političkih stranakaPROSTORNI PLAN:
- odluka o izradi usklađenja prostornog plana
- odluka o poduzetničkoj zoniSOCIJALNA SKRB:
- odluka o socijalnoj skrbi i novčane pomoći
- odluka o socijalnoj skrbiTRGOVINA:
- odluka o prodaji izvan trgovinaDRUŠTVENI DOM U OPRISAVCIMA:
- odluka o korištenju novog društvenog doma u Oprisavcima
- odluka o pojedinačnim vrijednostima posuđa i drugog sitnog inventara i opreme društvenog doma
- zahtjev za korištenje društvenog doma u OprisavcimaOSTALO:
- plan mreže dječjih vrtića općine Oprisavci
- odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine
- odluka o povjerenstvu za ravnopravnost spolova
- odluka o imenovanju ulica u naselju Oprisavci
- odluka o uvjetima za provedbu natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora
- odluka o agrotehničkim mjerama
- odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima za roditelje s područja općine Oprisavci<<< nazad