DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Javne objave [ online: 4][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
04.02.2019


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
23.01.2019


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
30.10.2018


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
25.10.2018


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
18.01.2018


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
15.1.2018


STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM
09.10.2017


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
31.01.2017


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
18.7.2016


Agencija za poljoprivredno zemljište
27.6.2016


Financijski izvještaj za 2015. godinu
15.2.2016


Objava dokumenata - OGLASNA PLOČA
12.2.2016


Zaštita i spašavanje - analiza i smjernice
4.2.2015

      Analiza
      Smjernice


Objava sklopljenih ugovora u 2014. godini
31.12.2014


Javni natječaj
17.4.2014
grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK


Oprisavci 174A, 35213 Oprisavci
tel/fax: 035/227-510
OIB: 52262354242
e-mail: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr
internet adresa: www.opcina-oprisavci.hr

KLASA: 940-01/14-02/01
URBROJ: 2178/14-01-14-1

         Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 47. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 11/09), te članka 27. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 6/13), Općinski načelnik Općine Oprisavci raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci


I
PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci i to:

rb

ko

namjena

početna cijena

površina ha

zbroj ha

početna cijena zbrojno

1

Oprisavci

1913/1

pašnjak

35,92 kn

0,2851

1,1639

146,65 kn

Oprisavci

1913/2

pašnjak

39,19 kn

0,3110

Oprisavci

1913/3

pašnjak

38,33 kn

0,3042

Oprisavci

1913/4

pašnjak

33,21 kn

0,2636

2

Oprisavci

1917

oranica

243,14 kn

0,6927

--

 --

3

Prnjavor

313

pašnjak

399,03 kn

3,1669

--

 --

4

Prnjavor

170

pašnjak

174,79 kn

1,3872

--

 --

5

Stružani

435/1

pašnjak

4.138,57 kn

32,8458

--

 --

6

Stružani

434

pašnjak

3.290,62 kn

26,1160

--

 --

7

Stružani

435/3

pašnjak

86,99 kn

0,6904

--

 --

8

Svilaj

436/1

pašnjak

2.393,65 kn

18,9972

--

 --

9

Svilaj

366

oranica

103,12 kn

0,2938

--

 --

10

Kuti Trnjanski

536

oranica

203,72 kn

0,5804

--

 --

11

Kuti Trnjanski

564

oranica

129,24 kn

0,3682

--

 --

12

Zoljani

159

pašnjak

172,85 kn

1,3718

--

 --

13

Zoljani

117

pašnjak

63,63 kn

0,5050

--

 --

14

Kupina

362/24

oranica

475,92 kn

1,3559

--

 --

(2) Uvid u kopiju katastarskog plana pojedinih čestica moguće je obaviti u prostorijama Općine Oprisavci. Na zahtjev, zainteresirani mogu dobiti i primjerak kopije plana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

II
UVJETI NATJEČAJA

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci iz ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 godina. Iznimno, zakup zemljišta navedenog pod rednim brojem  2 (k.č. 1917 u k.o. Oprisavci), rednim brojem  5  (k.č. 435/1 u k.o. Stružani), i rednim brojem 11 (k.č. 564 u k.o. Kuti Trnjanski), može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Oprisavci.
(2) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva (OPG), koje uplate jamčevinu.
(3) Jamčevina iznosi 500,00 kuna za svaki redni broj na koji se natjecatelj natječe, i uplaćuje se žiro račun Općine Oprisavci broj HR9823400091830300001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB , uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup općinskog zemljišta za k.č.br._____”.
(4) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.
(5) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Oprisavci za k.č.br._____ u k.o. Oprisavci - NE OTVARATI!“.
(6) Rok za dostavu ponuda je 28.04.2014. do 12:00 sati i istovjetan je vremenu javnog otvaranja ponuda. Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
(7) Ponuda obvezno mora sadržavati:

  • ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe
  • presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,
  • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice odnosno grupe čestica,
  • ponuđeni iznos godišnje zakupnine za redni broj čestice ili grupe čestica za koje se ponuditelj nadmeće,
  • potvrdu Općine Oprisavci da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Oprisavci ni po kojoj osnovi,
  • presliku dokaza o uplati jamčevine,
  • broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci.

(8) Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su zemljišna cjelina.
(9) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.
(10) Javno otvaranje ponuda održati će se 28.04.2014. u 12:00 sati u prostorijama Općine Oprisavci.

III
UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz točke 1. ovoga stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz točke 2. ovoga stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koji provodi natječaj,
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili  drugu poljoprivrednu školu,

(2) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

(3) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
- potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
- pravna  osoba  registrirana  za  obavljanje  poljoprivredne  djelatnosti  (dokaz:  izvod  iz  sudskog registra),
- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),
- dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
- gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,
- odnos grlo-hektar - potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,
- dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,
- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
- uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova
- ovjerenu presliku diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

(4) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog nadmetanja sa Općinom Oprisavci sklopiti Ugovor o zakupu.
(5) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
(6) Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema ta će k.č. biti uključena u sljedeći natječaj.

IV
UVJETI UGOVORA O ZAKUPU

(1) Ugovor o zakupu sklapa se na pet godina, osim za čestice navedene u glavi II, stavku 1. Uvjeta ovog natječaja za koje se ugovor sklapa do privođenja katastarskih čestica namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Oprisavci.
(2) Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, uz uvjet da se na istom ne smiju podizati trajni nasadi već se može koristiti za jednogodišnje ratarske kulture.
(3) Zemljište u zakupu ne može se dati u podzakup niti koristiti protivno njegovoj namjeni. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
(4) Općina Oprisavci će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju  potrebe  privođenja  zemljišta  namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka  vremena  trajanja  zakupa,  uz  obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade, te zemljište preda u posjed općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili  naknadu štete.
(5) Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda utvrdit će se odredbama u ugovoru.

V
PONIŠTENJE NATJEČAJA

            (1) Općina Oprisavci zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

  Općinski načelnik
  Pejo KovačevićObjava dokumenata - siječanj 2014.


Ugovori 2013.


Donacije 2013.

Tekuće donacije općine Oprisavci od 1.1.2013. do 1.1.2014.


      Općina Oprisavci - Lista donacija u 2013.
<<< nazad